מדוע נברא האדם?

ה לגמרי. פרשת בראשית - מהו האדם? כשאנו קוראים את המדרשים שלהלן של חז"ל, נראה כי השאלה שהעסיקה את חז"ל באותם מדרשים היא הניסיון להעריך את דמותו של האדם, האם בני האדם טובים או רעים. לפי כל המדרשים, עולה כי חז"ל האמינו שחלק מבני האדם רשעים אך חלק אחר הם צדיקים. חלק גומלי חסדים וחלק דוברי שקרים, חלק רודפי שלום וחלק רודפי קטטות. נראה כי אלוהים

ה לגמרי.


פרשת בראשית - מהו האדם?
כשאנו קוראים את המדרשים שלהלן של חז"ל, נראה כי השאלה שהעסיקה את חז"ל באותם מדרשים היא הניסיון להעריך את דמותו של האדם, האם בני האדם טובים או רעים.
לפי כל המדרשים, עולה כי חז"ל האמינו שחלק מבני האדם רשעים אך חלק אחר הם צדיקים. חלק גומלי חסדים וחלק דוברי שקרים, חלק רודפי שלום וחלק רודפי קטטות. נראה כי אלוהים מחליט בזכות הצדיקים כי כדאי היה שיברא המין האנושי. זאת השקפה יותר אופטימית מההשקפה העולה מפרשת נוח. שם מחוץ לאדם אחד כל בני האדם רשעים.
במדרשים אלו מופיעה הרבה מידת הרחמים מול מידת הדין. אלו שתי מידות שחז"ל משתמשים בהן הרבה בשאלות משפטיות ופילוסופיות כאשר ההכרעה לא ברורה. אפשר להגיד שאלו שתי צורות התייחסות אל העולם של כולנו. לפעמים אנו שיפוטיים להחריד, ולפעמים אנחנו סובלנים, פתוחים להבנה. גם אלוהים ברא את העולם לפי שתי מדות אלו:
טו. משל למלך שהיו לו כוסות ריקים אמר המלך אם אני נותן לתוכן חמין הם מתבקעין, צונן הם מקריסין, ומה עשה המלך ערב חמין בצונן ונתן בהם ועמדו, כך אמר הקב"ה אם בורא אני את העולם במדת הרחמים הוי חטייה סגיאין, במדת הדין היאך העולם יכול לעמוד, אלא הרי אני בורא אותו במדת הדין ובמדת הרחמים, והלואי יעמוד.
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יב

ד א"ר ברכיה בשעה שבא הקב"ה לבראת את האדם הראשון ראה צדיקים ורשעים יוצאים ממנו, אמר אם אני בורא אותו רשעים יוצאים ממנו, ואם לא אברא אותו היאך צדיקים יוצאים ממנו, מה עשה הקב"ה הפליג דרכן של רשעים מכנגד פניו, ושיתף בו מדת רחמים ובראו הה"ד (תהלים א) כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד, איבדה מכנגד פניו ושיתף בו מדת רחמים ובראו, ר' חנינא לא אמר כן, אלא בשעה שבא לבראת את אדם הראשון נמלך במלאכי השרת ואמר להן נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אמרו לו אדם זה מה טיבו, אמר להן צדיקים עומדים ממנו, הדא הוא דכתיב כי יודע ה' דרך צדיקים כי הודיע ה' דרך הצדיקים למלאכי השרת, ודרך רשעים תאבד, איבדה מהם, גילה להם שהצדיקים עומדים ממנו ולא גילה להם שהרשעים עומדים הימנו, שאלו גלה להם שהרשעים עומדים הימנו לא היתה מדת הדין נותנת שיברא.
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ח

א"ר סימון בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים, וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא, הה"ד (תהלים פה) חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים, צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא דכוליה קטטה, מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ הה"ד (דניאל ח) ותשלך אמת ארצה, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולמים מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך, תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא דכתיב (תהלים פה) אמת מארץ תצמח, רבנן אמרי לה בשם ר' חנינא בר אידי ורבי פנחס ורבי חלקיה בשם רבי סימון אמר, מאד, הוא אדם, הה"ד וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, והנה טוב אדם, ר' הונא רבה של צפורין אמר עד שמלאכי השרת מדיינין אלו עם אלו ומתעסקין אלו עם אלו בראו הקב"ה, אמר להן מה אתם מדיינין כבר נעשה אדם.

ר' הונא בשם רבי איבו אמר בדעת בראו, שברא צרכי מזונותיו ואח"כ בראו, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולם (שם /תהלים/ ח) מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, הדא עקתא להן מבריא, אמר להון א"כ צונה ואלפים כלם וגו' למה נבראו, צפור שמים ודגי הים למה נבראו, משל למלך שהיה לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים מה הנאה יש למלך שמלאו, אמרו לפניו רבונו של עולם (שם /תהלים ח'/) ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ עביד מה דהני לך.
התשובה לשאלה למה נברא האדם כאשר הנימוקים בעד ונגד הינם שקולים, אינה ברורה ממדרשים אלו. קראתי אצל פרשן מסורתי כי ה' ברא את האדם בשביל הצדיקים שיצאו ממנו.
לסיום, נזכר במדרש על הויכוח בין בית שמאי והלל שנחלקו זמן רב בשאלה אם ראוי היה שהאדם ייברא. ב"ש אומרים שלא ובית הילל אומרים שכן. לבסוף הם הסכימו כי מאחר שהאדם כבר נברא חשוב וראוי שיקיים מצוות. בהקשר של פרשתנו והפרשה שתבוא אחריה, אפשר לומר שמה שהיה חסר למין האנושי בתחילת דרכו הם תורה, ערכים ודרך ארץ. את כל הדברים האלו אלוהים "נזכר" לתת רק במעמד סיני.
חשוב שאנו כהורים ומחנכים נבין שאלו דברים שלא באים מעצמם.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל