תנאי שימוש אתר "דעתון"

ברוכים הבאים לאתר www.daaton.co.il , המנוהל על ידי החברה המפעילה הייפר קונטנט בע"מ (להלן: "אתר"), וכהגדרתו המורחבת בהמשך תקנון זה.

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן.

תנאי השימוש

 1. גולש יקר, השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים כמפורט במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), והנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות,  בין אם אתה אורח או משתמש רשום באתר,  או גולש ומשתמש באתר בכל צורה אחרת.
 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 3. תנאי השימוש של האתר, עשויים להשתנות מעת לעת. יש להתעדכן בהם באופן שוטף. במידה ושינוי כלשהוא יהווה חריגה משמעותית מהכללים המקובלים באינטרנט, ויחרוג מרוח התנאים הנוכחיים, תבוא הודעה על כך באתר.
 4. בתנאי שימוש אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג לרבות מאמרים ו/או כתבות ו/או דעות המפורסמות באתר.
 5. באתר מתפרסמים מאמרים, דעות, וטקסטים בתחומים שונים ומגוונים, אשר נכתבים ונמסרים לאתר על ידי כותבים פרטיים שונים (להלן: "כותב" וברבים "כותבים"), ומהווה במה לכותבים אלו בלבד. 
 6. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האתר אינו מפקח על התוכן המפורסם ולא יהיה אחראי לאמיתות הדברים המפורסמים על ידי הכותבים. כמו כן, אין לראות באתר כמי שמוכר ו/או מציע את התכנים המפורסמים באתר. האתר מהווה פלטפורמה לכותבים שונים בלבד שאינם עובדי האתר ו/או נציגי האתר, וכל האחריות לתוכן המועלה על ידי כל כותב וכותב מוטלת על הכותבים בלבד.
 8. האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של תכנים המתפרסמים באתר,  ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 9. ה"אתר" כפי שבא לידי ביטוי בתנאי השימוש אלו, ובהקשר של אחריות האתר, כולל גם את מנהלי האתר עובדיו, בעליו, יועציו, סוכנים שונים, מפעילים, שותפים בעלי מניות, בעלי שליטה, נותני שירותים טכניים, עסקיים, שיווקיים ואחרים. החברה המפעילה יכולה להעביר זכויותיה על פי ההתקשרות בתנאי שימוש אלה לגורמים שלישיים לפי שיקול דעתה ובכלל זה למכור / למסור / למזג / לפעול / להמחות באופן חלקי או מלא פעולות כלשהן באתר או בפרטים ומסדי הנתונים השייכים לאתר. לא תוכל לבוא בטענות על שינויים כאלו לאתר.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בתכנים ובכל תוכן הכלול בו לרבות העיצוב, התוכנה, היישומים, מאגרי הנתונים,  קבצים וקודים כלשהם,  סודות מסחריים כלשהם,  מידע טכנולוגי הקשור להפעלת האתר,  טקסטים,  שמות וסימנים מסחריים,  לוגואים, פטנטים,  מדגמים וסטטיסטיקות בין אם רשומים ובין אם לאו,  מידע שנאסף,  וכל חומר אחר הינו של האתר בלבד, ו/או של הכותבים ו/או של צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות בהם שימוש. אין לעשות שימוש המפר זכויות קנייניות של האתר ו/או הכותבים בתכנים כאמור. השימוש באתר יהיה לצרכים אישיים בלבד ואין העתיק, להפיץ, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשווק, או לעשות שימוש מסחרי ו/או כל שימוש מפר אחר בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר, ומבעלי הזכויות האחרים במידה וקיימים כאלו, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.
 2. סימני המסחר ומודעות של הכותבים באתר הינם קניינם של הכותבים אלה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת הכותב בכתב ומראש.

אחריות האתר

 1. האתר מהווה פלטפורמת גלישה כמות שהוא (“As Is”) והשימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 2. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.
 3. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה, לרבות אך לא רק נזקים ישירים או עקיפים, נזקים תוצאתיים, אובדן של מידע או נתונים, פגיעה או אובדן כספיים, פיצוי מוסכם, נזק מיוחד וכל נזק מסוג שהוא בכלל שינבעו משימוש באתר, ו/או מהסתמכות על מידע כלשהוא באתר, לרבות מקרים בהם האתר היה מודע לנזק כלשהוא שעלול היה להיגרם אך לא נקט בפעולה בכדי למנוע אפשרות זו. אין האתר אחראי גם במידה והמידע ניתן על ידי מערכת האתר ישירות ו/או על ידי כותב שאינו קשור לאתר.
 4. האתר אינו אחראי לספק תמיכה טכנית למשתמשים. במידה וצוות האתר יענה לפנייתך ויסייע לך בתמיכה טכנית כלשהיא, הרי שהדבר נעשה לפנים משורת הדין, ואין הדבר מרמז על מחויבות כלשהיא של האתר להמשיך ולעשות כן. במקרה כזה – האחריות על יישום הסיוע שקיבלת – היא על אחריותך בלבד, ולא תהא לך כל טענה נגד האתר על חוסר שביעות רצון או נזק כלשהוא, במידה ונגרם כזה, כתוצאה מהתשובות שקיבלת באותה תמיכה לא מחייבת.
 5. האתר אינו אחראי לכל תקלה שאינה בשליטתו ו/או שנגרמה בשל כוח עליון או אחר ששיבש את הגעת התוכן באופן שלם ומלא. 

פרסומות וקישורים באתר

 1. האתר רשאי לאפשר פרסום מוצרים או שירותים או מידע אחר ע"י צד שלישי שהינו בגדר דבר פרסומת באמצעים שונים כנהוג ברשת האינטרנט (להלן: "פרסומת"). במקרה זה משמש האתר רק "פלטפורמה" להבאת הפרסומים ו/או הפרסומת. מובהר כי אין אתר "דעתון" נושא בכל אחריות לתכנים שבפרסומת כאמור ולתוכן שהוכן ע"י צד שלישי, ואין האתר ו/או מי מטעמו נושאים באחריות מסוג כלשהי בנוגע לתביעה ו/או תלונה ו/או טענה, לרבות בדבר התחייבויות צד שלישי ו/או תוכן המופיע בפרסומת או בכל טענה הנוגעת לטיב המוצר ו/או השירות הניתנים על ידי צדדים שלישיים, אשר נובעים מיחסים שבין מפרסם הפרסומת למשתמש.
 2. באתר תמצא קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט (להלן: "לינקים"). הלינקים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר, או מטעמו והאתר איננו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם או מהשימוש שיעשה על ידי המפרסמים בפרטי משתמשי האתר במידה ויבחרו להשאיר פרטים אישיים לאחר צפייה בפרסומת באתר.
 3. האתר איננו מתחייב כי הלינקים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.  במידה ונתקלת בלינקים לא הולמים או לינקים ריקים  - אנא דווח לאתר בהקדם.

                שינויים באתר, רצף פעילות, והפסקת השירות

 1. מבנה האתר, מראהו, עיצובו, והיקפם וזמינות השירותים בו ניתנים לשינוי על ידי האתר ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי. האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים ובשיקולים מסחריים של האתר. מובהר כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 2. האתר אינו מתחייב לפעילות רציפה ותקינה שלו, וייתכנו הפסקות שירות בין בשל תקלה ובין אם באופן יזום, לזמן כלשהוא, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, ולא יהיו לך טענות כלפי האתר על כך.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן כל  ו/או חלק מהשירותים בו. האתר יכול להיסגר בכל עת, ללא נימוק וללא הודעה מוקדמת. אך יעשה מאמץ להודיע על כך זמן סביר לפני סגירתו בפועל.

בוררות וסמכות שיפוט

 1. על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 2. כל מחלוקת בין משתמשי האתר ובין האתר בנוגע לתנאי השימוש אלו ו/או לשימוש באתר תובא תחילה לניסיון גישור בין עורכי הדין של הצדדים ותועבר לבוררות. במידה ולא יימצא פתרון למחלוקת באמצעות פישור ו/או גישור, ייפנו הצדדים לבורר במשכן לבוררות ויישוב סכסוכים במגדל המוזיאון, ברחוב ברקוביץ 4, תל אביב, והחלטת הבורר הממונה תהיה סופית ומחייבת. הצדדים יישאו בעלות הכרוכה בשירותי הבורר כאמור יחד ובאופן שווה. סעיף זה כמוהו כהסכמת המשתמש להסכם בוררות, ועל הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח – 1968.

 

 

מדיניות פרטיות אתר "דעתון"

 1. האתר מכבד את פרטיותך. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר מפורסמת בכל עת באתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, יש לקרוא מעת לעת את מסמך המדיניות באופן שוטף.
 2. מדיניות הפרטיות נועדה ליידע את משתמשי האתר בנוגע למדיניות הפרטיות החלה על האתר בכל הנוגע לאיסוף מידע מהמשתמש ככל שתהיה.
 3. במידה ומפעילת האתר מאפשרת למשתמש להשאיר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלבנטיים לתכנים באתר. האתר מבהיר בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידו בלבד.
 4. בכל מקרה של הפרה ו/או שימוש מפר באתר, האתר רשאי להסיר/לחסום משתמשים רשומים או אורחים כלשהם. כמו כן, האתר רשאי למנוע מגולש כלשהוא שנחסם להירשם מחדש, גם תחת שם משתמש אחר. ההחלטות הללו נתונות לשיקול דעתו הבלעדית של האתר, וללא חובת נימוק למשתמש.

 

 

המשתמשים רשאים לפנות אלינו בכל עת ובכל עניין באמצעות לחיצה על צור קשר כמפורט בעמוד הבית באתר.