הסכם הצטרפות לאתר דעתון ככותב

אתר דעתון ("האתר" או "אתר דעתון") מעמיד לרשותך מערכת טכנולוגית לניהול תוכן רשת ('בלוג') ("השירותים") ומערכת ניהול אישית עבור תוכן גולשים. התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בשימוש בשירותים השונים. הם מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים, גם לנשים.

אנא קרא את התנאים בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין "הייפר קונטנט בע"מ", מפעילת ובעלת האתר. זכותך להשתמש בשירותים כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיים אותם בכל עת. במידה ולא תקיים את התנאים והמגבלות הללו, תהא רשאית בעלת האתר רשאית לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותים.

בעלת האתר רשאית לשלב בכל דפי האתר פרסומות ומסרים מסחריים. פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שיבחין בינם לבין תוכן שאתה כותב ומפרסם, אבל יכול שהם יתייחסו לתוכן זה בעקיפין.העדר אחריות


בעלת האתר אינה יכולה לאשר או לסנן את התכנים שאתה או משתמשים אחרים שולחים לפרסום באתר דעתון. בכלל זה, אינה יכולה לוודא את נכונותם או דיוקם של תכנים אלה.

הכותב מצהיר כי הוא היוצר המקורי והבעלים של הזכויות של כל התכנים אשר נכתבים ומועלים על ידו לאתר דעתון לרבות תמונות, וטקסטים, וכי אין ולא יהיה בפרסומם באתר דעתון הפרה של זכויות יוצרים של צדדים שלישים כל שהם. הכותב מתחייב לשפות ולפצות את החברה במקרה של תביעה ו/או טענה בקשר להפרת זכויות של צדדים שלישיים בתכנים של הכותב, במידה וזו תתברר כמוצדקת.

הכותב מצהיר כי ברור לו כי אתר דעתון הינו פלטפורמה בלבד, וכי כל פרסום התכנים של הכותב הינם באחריותו בלבד. החברה לא תהיה אחראית כלפי הכותב ו/או כל צד שלישי בכל מקרה של נזק ישיר או עקיף אשר יגרם בשל הצגת התכנים באתר דעתון.

החברה לא תהיה אחראית כלפי הכותב בגין כל פגיעה בזכויות היוצרים של הכותב על ידי צדדים שלישיים ככל שתגרם כתוצאה מהפרסום באתר דעתון, והכותב מוותר בזאת על כל טענה ו/או תלונה כנגד החברה בשל פגיעה בזכויותיו כאמור.

כאשר אתה לוחץ על כפתור "פרסם כתבה" הנך מצהיר ומתחייב כי הנך הבעלים ובעל כל הזכויות בתכנים אשר שלחת לפרסום (תכנים טקסטואליים, תכנים ויזואליים, תכנים קוליים ו/או כל תוכן אחר), כי התכנים הללו נוצרו על ידך ו/או שקיבלת זכות מפורשת ומתועדת לשימוש בהם, וכי הם אינם מועתקים מצד שלישי אשר את זכויותיו בתכנים אלה אתה עלול להפר. וכי אתה נוטל על עצמך את כל האחריות להבהרות המופיעות תחת סעיף זה.הצהרות והתחייבויות הכותב

 1. לכתוב תכנים מקוריים שלו בלבד
 2. הינך מתחייב שלא תעלה תכנים בנושאים הבאים:
  • פרסומות ומידע מסחרי מכל מין וסוג;
  • כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
  • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
  • כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;
  • כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב;
  • כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני;
  • כל מידע העלול להטעות צרכן;
 3. הכותב מצהיר כי הובהר לו כי לחברה הזכות לפרסם ולהציג כראות עיניה את התכנים אשר נכתבו על ידי הכותב, והכותב מוותר בזאת על כל טענה או תלונה כנגד החברה בגין אופן הפרסום וההצגה של התכנים באתר כאמור.
 4. מובהר לכותב ומוסכם על הצדדים כי אתר דעתון מהווה פלטפורמה לקהילת כותבים בלבד, וכי פרסום התכנים של הכותב באתר דעתון יהיה ללא תמורה כספית, וכי לא תהיה לכותב כל טענה או תלונה בעניין אי תשלום כספי על תכניו.
 5. הכותב מוותר באופן בלתי חוזר על קבלת תמלוגים ו/או כל תמורה ו/או תשלום ו/או הטבה בגין השימוש של החברה בתכנים, למעט מתן קרדיט לכותב בהיקף המקובל באתר דעתון.
 6. החברה אינה מתחייבת כלפי הכותב כי החברה תפרסם את התכנים של הכותב. בנוסף, מובהר לכותב כי החברה רשאית בכל זמן נתון, ומכל סיבה שהיא לסיים את התקשרותה עם הכותב על פי הסכם זה, וכי לכותב לא תהיה כל טענה ו/או תלונה עקב סיום ההתקשרות כאמור.


אי תחולת יחסי עובד - מעביד

 1. מובהר כי אין ולא יהיו יחסי עובד - מעביד בין החברה לבין הכותב.
 2. לאור האמור לעיל, מובהר בזאת כי הכותב אינו זכאי מהחברה לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם.


קנין רוחני

 1. יובהר בזאת כי הסכם זה אינו מקנה לאתר דעתון זכות ביצירת הכותב. זכויות היוצרים נותרות, במלואן, נכס הכותב.

הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם אישורו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם יעשו בכתב שיחתם על ידי הצדדים.